คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2566 รอบ 1

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

สรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2566

สรุปตรวจราชการ เขต 6 ปี 2566

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดตราด ปี 2566

ตราด
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1.ไฟล์นำเสนอ กรมอนามัย ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ รอบที่1-66 จ.ตราด.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กรมอนามัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร มารดาทารกและเด็กปฐมวัย จ. ตราด รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหารการยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ตราด รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร Area Based การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดตราด รอบที่1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กรมอนามัย Ins.Report มารดาและทารก จ.ตราด รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins.Report เด็กปฐมวัย จ.ตราด รอบที่ 1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.กรมอนามัย Ins Report สุขภาพเด็กปฐมวัย จ.ตราด รอบ1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.กรมอนามัย Ins.Report เด็กวัยเรียน6-14ปีสูงดีสมส่วน จ.ตราด รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.กรมอนามัย Ins.Functional Based การยกระดับบริการ ผสอ.จ.ตราด รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.กรมอนามัย Ins.Reportจำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม จ.ตราด รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.กรมอนามัย Ins.Report Area based จ.ตราด รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดจันทบุรี ปี 2566

จันทบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1. กรมอนามัย final ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.จันทบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการ จ.จันทบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.จันทบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กรมอนามัย สรุปผู้บริหาร การยกระดับบริการผู้สูงอายุุ จ.จันทบุรี รอบ1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กรมอนามัย สรุปผู้บริหารArea Based จ.จันทบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย final Ins Report สุขภาพมารดาและทารก จ.จันทบุรี รอบที่ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย final Ins Report สุขภาพเด็กปฐมวัย จ.จันทบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วนวัยเรียน จ.จันทบุรี ปี 66 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย inspection functional based ผสอ. จ. จันทบุรี รอบที่ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย ตก. รากฟันเทียม จ.จันทบุรี รอบที่ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย inspection Area based จันทบุรี รอบที่ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี ปี 2566

ชลบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1.ไฟล์นำเสนอ กรมอนามัย ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร มารดาทารกและเด็กปฐมวัยจ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหารการยกระดับบริการผสอ.จ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร Area Based บูรณการฯจ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กรมอนามัย Ins.Report มารดาและทารก จ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.กรมอนามัย Ins.Report เด็กปฐมวัย จ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.กรมอนามัย Ins.Reportเด็กวัยเรียน 6-14 ปีสูงดีสมส่วน จ.ชลบุรีรอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.กรมอนามัย Ins.Functional Based การยกระดับบริการ ผสอ.จ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.กรมอนามัย Ins.Reportจำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.กรมอนามัย Ins.Report Area based จ.ชลบุรี รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสระแก้ว ปี 2566

สระแก้ว
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1. ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการฯ รอบ1 ปี 2566 จ.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กรมอนามัย สรุปผู้บริหารการยกระดับบริการผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร area base.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Final Ins Report มารดาและทารก รอบ1จ.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย final Ins Report เด็กปฐมวัย รอบ1 จ.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย ประเด็นติดตาม เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน จ.สระแก้ว ปี 66 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. inspection functional based ผสอ.สระแก้ว รอบ1 จ.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย Ins.จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม รอบ 1 จ.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย inspection Area based จ.สระแก้ว รอบ 1 จ.สระแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2566

ปราจีนบุรี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1. กรมอนามัย ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยฯ จ.ปราจีนบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการฯ รอบ1 ปี 2566 จ.ปราจีนบุรี ฉบับแก้ไข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร มารดาและทารก เด็กปฐมวัย จ.ปราจีนบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กรมอนามัย สรุปผู้บริหาร การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ปราจีนบุรี รอง 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร Area based จ.ปราจีนบุรี รอบที่ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Final Ins Report มารดาและทารก จ.ปราจีนบุรี รอบ1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins Report เด็กปฐมวัย จ.ปราจีนบุรี รอบ1 ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย ประเด็นติดตาม เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน จ.ปราจีนบุรี ปี 66 รอบ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย nspection functional based ผสอ.ปราจีนบุรี รอบที่ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย ฟันเทียมและรากฟันเทียม จ.ปราจีนบุรี รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย inspection Area based ผสอ.ปราจีนบุรี 1_66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดระยอง ปี 2566

ระยอง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1.ไฟล์นำเสนอ ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร Area Based บูรณาการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กรมอนามัย Ins. Report มารดาและทารก จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.กรมอนามัย Ins.Report เด็กปฐมวัย จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.กรมอนามัย Ins.Report เด็กวัยเรียน 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.กรมอนามัย Ins.Functinal based การยกระดับบริการสุขภาพ ผสอ จ.ระยอง รอบที่ 1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.กรมอนามัย Ins.Report จำนวนผู้ที่ได้รับบริการฟันเทียม จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.กรมอนามัย Ins.Report Area based บูรณาการดูแลสุขภาพ ผสอ. จ.ระยอง รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2566

สมุทรปราการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1. กรมอนามัย ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย จ.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปการประชุมสรุปตรวจราชการฯ รอบ1 ปี 2566 จ.สมุทรปราการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กรมอนามัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.สมุทรปราการ รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ รอบที่ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร area base ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ จ.สมุทรปราการ รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. กรมอนามัย Ins มารดาและทารก จ.สมุทรปราการ รอบ1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. กรมอนามัย Ins เด็กปฐมวัย จ.สมุทรปราการ รอบ1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. กรมอนามัย ins เด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน จ.สมุทรปราการ รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. กรมอนามัย inspection functional base ผสอ.สมุทรปราการ 1_66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. กรมอนามัย บริการฟันเทียม จ. สมุทรปราการ รอบ 1 ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. กรมอนามัย Area based ผสอ.สมุทรปราการ 1_66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารตรวจราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2566

ฉะเชิงเทรา
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
1.ไฟล์นำเสนอ กรมอนามัย ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัยและการยกระดับสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กรมอนามัย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร มารดา ทารก และเด็กปฐมวัย จ.ฉะเชิงเทรา รอบที1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กรมอนามัย บทสรุปผู้บริหาร การยกระดับบริการผู้สูงอายุ จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กรมอนามัย สรุปผู้บริหารบูรณาการ การดูแลสุขภาพผสอ.จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กรมอนามัย Ins.Report มารดาและทารก จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.กรมอนามัย Ins.Report เด็กปฐมวัย จ.ฉะเชิงทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.กรมอนามัย Ins.Reportเด็กวัยเรียน 6-14 ปี สูงดีสมส่วน จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.กรมอนามัย Ins.Functional Based ผสอ.ฉะเชิงเทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.กรมอนามัย Ins.ผู้สูงอายุได้รับบริการฟันเทียม จ.ฉะเชิงเทรา รอบที่1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.กรมอนามัย Ins.Report Area based ผสอ.ฉะเชิงเทรา รอบที่ 1-66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย