คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างการบริหารงานศูนย์อนามัยที่ 6

 • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
 • ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
  • รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
 • กลุ่มอำนวยการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานธุรการ
  • งานการเงิน
  • งานพัสดุ
 • กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  • งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  • งานกฎหมาย
 • กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  • งานทันตกรรม
  • งานเภสัชกรรม
  • งานเวชศาสตร์ชันสูตร
  • งานผู้ป่วยนอก
  • งานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก
  • งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานข้อมูลและธุรการ
 • กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
  • งานอนามัยแม่และเด็ก
  • งานอนามัยวัยเรียน
  • งานอนามัยวัยรุ่น
  • งานอนามัยวัยทำงาน
  • งานอนามัยผู้สูงอายุ
 • กลุ่มส่งเสริมความรอบรู้ และสื่อสารสุขภาพ
  • งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
  • งานพัฒนาวิชาการ
  • งานส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
 • กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
  • งานข้อมูล ประเมินผล และนิเทศติดตาม
  • งานพัฒนาองค์กรและกำลังคน
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • งานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และควบคุมภายใน