คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามที่กรมอนามัยกำหนดประกอบด้วย
  1. ภารกิจสนับสนุน
  1) กลุ่มอํานวยการ

  1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของศูนย์
  2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์
  3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ
  4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน
  5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของศูนย์
  6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ

  1) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
  1. กําหนดทิศทางการศึกษาวิจัย และบริหารการใช้ประโยชน์งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายขององค์กร
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
  3. วิเคราะห์นโยบายกระทรวง กรมอนามัย ปัญหาของพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนของหน่วยงาน และแผนพัฒนาองค์กร
  4. กําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนงาน งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย
  5. ประสานและชี้แจงการทํางานกับภาคีเครือข่ายของศูนย์ (ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษษ องค์กรเอกชน ฯลฯ)
  6. ร่วมปฏิบัติการและบูรณาการแผนของศูนย์
  7. จัดระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ของหน่วยงาน
  8. กํากับการจัดทํากรอบแนวทางการจัดทําและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
  9. จัดทําระบบข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  10.บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  11.บริหารงานพัฒนาองค์กร
  12.พัฒนาและบริหารกระบวนการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2) กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
  1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
  4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
  5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
  6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
  7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขภาพ ุ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
  11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
  12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

  1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
  4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
  5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
  6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
  7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขภาพ ุ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
  11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
  12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

  1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
  4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
  5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
  6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
  7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขภาพ ุ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
  11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
  12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  5) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน

  1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
  4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
  5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
  6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
  7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขภาพ ุ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
  11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
  12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  6) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

  1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
  2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ
  3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย
  4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย
  5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม
  6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing)
  7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ
  8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขภาพ ุ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ
  11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
  12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  7) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  1. เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
  2. ผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
  3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่าย
  4. รณรงค์ และสร้างกระแสการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Marketing)
  6. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  7. กํากับ ดูแล ประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นทที่ รี่ ับผิดชอบ
  8. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  9. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  10.คุ้มครองประชาชนและผู้ใช้บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  11.ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  12.ให้บริการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
  13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ภารกิจพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  1. วิจัย พัฒนาและผลิตนวัตกรรม รูปแบบการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ
  2. ดําเนินงานและพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. ดําเนินงานและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศนย ู ์สาธิตรูปแบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย
  4. ฝึกอบรม เผยแพร่ ถ่ายทอด องค์ความรู้ นวัตกรรม แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้กับภาคีเครือข่าย
  5. ผลิตและพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ
  6. ประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คลังความรู้และนวัตกรรม
  8. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย