คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อบังคับกรมอนามัย

ข้อบังคับ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พรบ.ต่างๆ

ข้อบังคับ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 28 รายการ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535.PDF
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย