คุณกำลังมองหาอะไร?วิ

สัยทัศน์และพันธกิจ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

กรมอนามัย
เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและ
ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

 

"ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง"

พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม
เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการดำเนินงาน

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของการเห็นพ้องต้องกัน
(ConsensusหรือAgreement)การยึดเหนี่ยวกัน(Cohesiveness)และการผูกพัน (Commitment)
ของสมาชิกต่อวัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ

Hero 21