คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ประวัติการก่อตั้งศูนย์อนามัยที่ 6


ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเริ่มก่อตั้งศูนย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 กรมอนามัยได้ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการโดยรวมศูนย์วิชาการสายส่งเสริมสุขภาพหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ศูนย์โภชนาการ ศูนย์ทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยโรงเรียน และได้ชื่อใหม่ว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 ชลบุรี โดยใช้สถานที่อาคารของศูนย์โภชนาการเขต 2 เป็นสำนักงานชั่วคราว มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 13 คน โดยมีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ต่อมาปี 2534 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงโครงสร้าง และเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบเป็น 12 เขต ซึ่งกรมอนามัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระทรวงและเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 ชลบุรี ปี 2535 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 ชลบุรี ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ใกล้ๆ กับสถานที่ทำงานเดิม ปี 2537-2539 ศูนย์อนามัยที่ 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี เพื่อก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแห่งใหม่บริเวณตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 20 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2539 และได้ย้ายมาปฏิบัติงานในสถานที่แห่งใหม่ในเดือนมกราคม 2540 จากการปฏิรูประบบราชการกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายรัฐบาลปี 2545 มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของกรมอนามัย ส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 ชลบุรี ต้องปรับเปลี่ยนชื่ออีกครั้งดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 3 ชลบุรี จึงมีชื่อใหม่ว่า ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี ต่อมาในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น " ศูนย์อนามัยที่ 6 " จ.ชลบุรี