คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

พระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

- พระราชบัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

   

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 
  - สรุป พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
  - ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ
  - สิทธิ์ตามกฏหมายข้อมูลข่าวสาร
  - สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิ์
  - หลักการและแนวคิด
   

 

ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
  - แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
  - แบบคำร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย
  - หน่วยงานของกรมอนามัย
  - หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมอนามัย
  - ระเบียบกรมอนามัยว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารราชการ
 
   
  - พรบ.คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ปี 2562
  - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  - บทความการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
  - ช่องทางใช้สิทธิของประชาชน
  - สิทธิการรับรู้ของประชาชน

 

 

 
แบบฟอร์มที่ ๑ รายงานข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2567) 
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2566) 
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2566) 
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2566) 
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2565)
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2565)
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2565)
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2564)
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2564)
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2564) 
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2563) 
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2563)
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2563)
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2562)
- รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2562)
 
แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานสรุปผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
 
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2567) 
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2566) 
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2566) 
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2566) 
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2565)
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2565)
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2565)
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2564)
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2564)
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2564) 
รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2563) 
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2563)
รอบ 6 เดือน (ปีงบฯ 2563)
รอบ 9 เดือน (ปีงบฯ 2562)
- รอบ 12 เดือน (ปีงบฯ 2562)

 

Download คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบฯประมาณ พ.ศ. 2567

 

องค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 7
คำอธิบาย
รายงานผล
1. ม.7(1)

โครงสร้างองค์กร
- ประกาศกรมอนามัย เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย

  โครงสร้างหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6
   

ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

   

กลุ่มอำนวยการ

   
   
   
   
   
2. ม.7(2) อำนาจหน้าที่ ประกาศกรมอนามัย เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อํานาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย
 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒

  โครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัยตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
3. ม.7(3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล ประกาศกรมอนามัย เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อํานาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย
 

ติดต่อเรา

   
 
4. ม.7(4)  กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ประกาศกรมอนามัย เรื่องโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อํานาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย
 

กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ศอ.6

 

แบบฟอร์มที่ 1 ดรรชนีข้อมูลข่าสารราชการจำแนกตามหมวดหมู่ 1 – หมวด 8 พร้อมคำอธิบาย
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1)-(8)
คำอธิบาย
รายงานผล
1.ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว หมายถึง ผลการพิจารณา/ ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง /คำวินิจฉัย/ การอุทธรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ไม่มีข้อมูล
2. นโยบายและการตีความ
  ที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
หมายถึง  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย  และ แผนระยะยาวของกรมอนามัย เช่น นโยบายของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย , นโยบายของผู้บริหาร , นโยบายของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 – 2559  เป็นต้น
ไม่มีข้อมูล
3.แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

หมายถึง แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ รวมถึงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย     ซึ่งหน่วยงานจะต้องจัดทำเป็นประจำ ทุกปี เช่น แผนการปฏิบัติงานประจำปี , แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เป็นต้น

แผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2567

4.คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน หมายถึง คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด กรมอนามัย  เพื่อที่ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานจัดการข้อร้องเรียนและ  คำชมเชยของกรมอนามัย , คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารฯ ,  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , (SOP) คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    เป็นต้น
5.สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 7 วรรคสอง
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 โดยเฉพาะมาตรา 7(4)  ที่ได้มีการเผยแพร่เป็นสิ่งพิมพ์ไว้แล้ว              ไม่จำเป็นต้องนำลงพิมพ์ใน            ราชกิจจานุเบกษาอีก เพียงแต่อ้างอิงไว้ในราชกิจจานุเบกษาว่า ได้มีการพิมพ์เผยแพร่รวมทั้งจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว และ ต้องจัดให้มีสิ่งพิมพ์นั้นไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ไม่มีข้อมูล
6.สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา
ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  สัญญาอื่นๆ
สัญญาสัมปทาน คือ สัญญาที่หน่วยงานอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะสัญญาผูกขาดตัดตอน คือ สัญญาที่ให้สิทธิเอกชนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่เพียงผู้เดียว สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ คือ กิจการที่เป็นของหน่วยงานแต่มีการร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ
บางสัญญาที่หน่วยงานทำขึ้นแม้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 สัญญา ตามมาตรา 9 (6)  หากสัญญานั้นเป็นสัญญาที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยสัญญาดังกล่าวด้วย เช่น สัญญาจ้างทำความสะอาด  สัญญาจ้างถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยแยกสัญญาดังกล่าว  ใส่แนบท้ายมาตรา 9 (6) ในหัวข้อ สัญญาอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
7.มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย
หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาด้วย
หมายถึง มติของคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมอนามัย เช่น   มติคณะกรรมการสาธารณสุข ฯลฯ
ไม่มีข้อมูล

8.ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด  ซึ่งมีอยู่ 6 ฉบับ คือ

8.1ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาของหน่วยงาน หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคา ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยที่หัวหน้าส่วนราชการ    ลงนามแล้ว เช่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประกาศราคาซื้อนมผง  สอบราคาซื้อห่วงอนามัย เป็นต้น และนำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
8.2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของหน่วยงาน
(แบบ สขร. 1)  โดยแยกเป็นรายเดือน
หมายถึง การจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนของหน่วยงาน (แบบ สขร. 1)  โดยแยกสรุปเป็นรายเดือน และ นำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.3 เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย เช่น รายงานการศึกษาวิจัย/สถานการณ์/การวิเคราะห์ผลกระทบ/นโยบาย-แผนงาน-โครงการ/มาตรการป้องกันและแก้ไข/รายงานการประชุม และมติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม ฯลฯ (ดังเอกสารแนบ)
ไม่มีข้อมูล

8.4 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
1.การจัดหาพัสดุ
2.การให้บริการประชาชน
3.การบริหารงานของหน่วยงาน
4.การบริหารงบประมาณ
5.การบริหารงานบุคคล
6.การติดตามและประเมินผล
7.การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หมายถึง ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของกรมอนามัยและนำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดังเอกสารแนบ)

 
8.5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  
แบบฟอร์มงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ)

หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณที่หน่วยงานได้ทำการศึกษาวิจัย หรือมีอยู่ในความครอบครองดูแล ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ (ดังเอกสารแนบ)
-  ชื่อหรือหัวข้อเรื่องงานวิจัย
-  รายชื่อผู้ทำงานวิจัย ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาและผู้ช่วยทำงานวิจัยด้วย
-  วิธีการจ้างทำงานวิจัย
-  จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย
- ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย

8.6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ประเภทที่ดินสาธารณประโยชน์ และที่สาธารณประโยชน์ประเภทเขตควบคุมทางน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ดังเอกสารแนบ)
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
8.7 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน

หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน ที่มีลักษณะดังนี้
1. ใช้เงินงบประมาณของรัฐหรือใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดมาลงทะเบียน
2. จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องเป็นรุ่น ๆ มีการกำหนด จำนวน คุณสมบัติ เนื้อหา ผู้บรรยาย และจำนวนครั้ง
3. อาจมีการวัดผล ดูงาน เสนอรายงาน หรือมีการแจกวุฒิบัตรก็ได้ และนำขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*** ไม่หมายความรวมถึง หลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่จัดเป็นเฉพาะกิจ (ครั้งคราว)เช่น การฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงาน หรือเพื่อเพิ่มทักษะและซักซ้อมความเข้าใจภายในหน่วยงานของรัฐ

แบบฟอร์ม รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2567 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2565