คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2567

ปี 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ปี 2567 รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure SOP)
รายงานการประชุมงานควบคุมภายในคณะจัดวางระบบ ครั้งที่ 1/2567
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567
หนังสือลงนามประกาศนโยบายและแผน การควบคุมภายใน 2567
QR Code รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
แบบฟอร์มผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
คำสั่งศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (กระบวนการหลัก)
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (กระบวนการสนับสนุน)
แบบสอบถามควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2566

ปี 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 18 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2566
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 3/2566
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2566
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2566
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบระยะเวลา 12 เดือน
รายงานผลการติดตามการประเมินควบคุมภายใน
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอนามัย 2566 (ฉบับที่ถูกต้อง)
แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566
คู่มือความรู้ ”ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013”
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มนาคม 2566)
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2565

ปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 15 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลการวิเคราะห์การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
คู่มือความรู้ ”ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013”
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6
แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการควบคุมภายใน
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 (ภาคผนวก ก)
แบบสอบถามการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 (ภาคผนวก ข)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2564

ปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 16 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการประชุม Web Conference
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 6
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6
SOP การปฏิบัติงานกระบวนการบริหารจัดการงานข้อมูลและติดตามประเมินผล
SOP การปฏิบัติงานการสร้างความรอบรู้สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2564
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน
นโยบายด้านการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ 2564.pdf
Flow chart กระบวนงานที่ต้องควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564.pdf
ตารางวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง กระบวนที่ต้องควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564.pdf
มาตรการการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2564
แผนขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2564
สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2563

ปี 2563
ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในกรมอนามัยหรือผลการสอบทานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2563
สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1-2563
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2563
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย) รอบที่ 2
แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย
แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานและแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย รอบที่ 2
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
นโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์อนามัยที่ 6
นโยบายและมาตรการควบคุม กำกับดูแล การบริหารงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบที่ 2
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง รอบที่ 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
Flow chart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน รอบที่ 2

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2562

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 2.21 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย(รอบ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (ต่อ)(รอบ1 ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย(รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ปย1 รอบ1_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.1 รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย 2 งบประมาณ รอบ1_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 งบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย 2 LTC รอบ1_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 Long Term Care.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.3 รอบ1_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย 3 งบประมาณ รอบ1_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.3 งบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.3 Long Term Care.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินระบบควบคุมภายใน ปี 2560

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ปย.1_60.pdf
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 วิจัย รอบ1_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 วิจัย รอบ2_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 ผู้สูงอายุ รอบ1_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 ผู้สูงอายุ รอบ2_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 งบประมาณ รอบ1_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.2 งบประมาณ รอบ2_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.3 ผู้สูงอายุ รอบ1_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.3 งบประมาณ รอบ1_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปย.3 งบประมาณ รอบ2_60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย