คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.12.2565
132
0
แชร์
21
ธันวาคม
2565

ita600-450


ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย 


2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส กรมอนามัย และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข/ความผูกพันองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 

 

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

2.2 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2566 

3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

 

ขั้นตอนที่ 3

1. ประกาศเจตานารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ประจำปีงบประมาณ 2566 

2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 
4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

 

ขั้นตอนที่ 4

1.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

1.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

 

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน