คุณกำลังมองหาอะไร?

Simple Image

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเก็บข้อมูลวิจัย สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย ในเขตสุขภาพที่ 6

17.02.2564
0
0
แชร์
05 มีนาคม 2564 | 09:00 - 14:00
ประชุม Web Conference (WebEx)

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเก็บข้อมูลวิจัย สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย ในเขตสุขภาพที่ 6

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเก็บข้อมูลวิจัย สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย ในเขตสุขภาพที่ 6 ผ่านระบบ Web Conference
ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ ๖

เป้าหมาย : บุคลากรผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่รพสต. สสอ. และสสจ จังหวัดจันทบุรี และสมุทรปราการ 30 คน