คุณกำลังมองหาอะไร?

ะบบจัดการปฏิทินองค์กร

01. รายการ
กรมอนามัย
02. เดือน
กรมอนามัย
03. สัปดาห์
กรมอนามัย
ประชุม Web Conference (TRUE VROOM)
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2565 จังหวัดปราจีนบุรี
28 มกราคม 2565 | 09:00 - 16:30

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2565 จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุม Web Conference (TRUE VROOM)
การประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 13:00 - 16:30
ห้องประชุมสัตบรรณ

การประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา เขตสุขภาพที่ 6

ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอยการ 10 Packages ระบบออนไลน์
07 กุมภาพันธ์ 2565 | 08:30 - 16:30
ห้องประชุมประกายพฤกษ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอยการ 10 Packages ระบบออนไลน์

ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมแนะนำความรู้ เกี่ยวกับการลงทุน การออมทรัพย์ การใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าที่สุด ผ่านระบบออนไลน์
21 มกราคม 2565 | 14:00 - 14:30
ห้องสายใยรัก

ประชุมแนะนำความรู้ เกี่ยวกับการลงทุน การออมทรัพย์ การใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าที่สุด ผ่านระบบออนไลน์

ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมชี้แจง ATK ของโรงเรียนเขตสุขภาพที่ 6
19 มกราคม 2565 | 13:00 - 16:00

ประชุมชี้แจง ATK ของโรงเรียนเขตสุขภาพที่ 6

ประชุม Web Conference (TRUE VROOM)
ประชุม VDO Conference ชี้แจงการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็ก และการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 6
15 กุมภาพันธ์ 2565 | 01:30 - 16:30

ประชุม VDO Conference ชี้แจงการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลด้านอนามัยแม่และเด็ก และการพัฒนาตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 6

ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมพัฒนารูปแบบ Child Project Manager ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6
20 มกราคม 2565 | 13:00 - 16:30

ประชุมพัฒนารูปแบบ Child Project Manager ระดับอำเภอ เขตสุขภาพที่ 6

ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และการดำเนินงาน wellness plan ผ่านชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 (ระบบออนไลน์)
27 มกราคม 2565 | 08:00 - 16:30
ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และการดำเนินงาน wellness plan ผ่านชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 (ระบบออนไลน์)

ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอและมาตรฐานบริการสุขภาพที่ 6
17 มกราคม 2565 | 09:00 - 16:30
ห้องประชุมสัตบรรณ

ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอและมาตรฐานบริการสุขภาพที่ 6

ประชุม Web Conference (TRUE VROOM)
ประชุม EOC ศอ.6
12 มกราคม 2565 | 09:30 - 12:00

ประชุม EOC ศอ.6

ประชุม Web Conference (WebEx)
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเก็บข้อมูลวิจัย สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย ในเขตสุขภาพที่ 6
05 มีนาคม 2564 | 09:00 - 14:00

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเก็บข้อมูลวิจัย สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของครอบครัวไทย ในเขตสุขภาพที่ 6

ประชุม Web Conference (WebEx)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 1/2564
22 มกราคม 2564 | 09:00 - 15:00

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 1/2564

Slot Float Image

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึส่งตรงถึงคุณงคุณ
ทุกวัน