สุขภาพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ มากมาย อาจจะแบ่งตามโครงสร้างทางสังคมได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อมในการทำงานหรือปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพโดยยึดที่ตัวบุคคล เช่น ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน/สังคม ประเทศ ยังแบ่งย่อยเป็นปัจจัยในวัยต่างๆ ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และเพศ หรือแบ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 09:54 น. )