ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
     วิสัยทัศน์ :
          เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีในระดับเขต


     พันธกิจ :
          1. การสังเคราะห์ใช้ความรู้ ดูภาพรวม (Intelligence & Overview) 
          2. เป็นที่ปรึกษาและพัฒนานโยบาย (Policy Guidance)
          3. บริหารและพัฒนากฎหมาย (Regulate)
          4. วางระบบ ติดตาม ประเมินผลตามแผนฯ (System Design)
          5. แสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Intersectoral Collaboration)
          6. กำกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ (Accountability) 


    วัฒนธรรมองค์กร
             1. เราชาวศูนย์อนามัยที่ 6 จะต้องเป็น Unity เดียวกัน เราจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการก้าวสู่ Leader Organization of Health Promotion and Environmental Health 
           2. เราชาวศูนย์อนามัยที่ 3จะเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาศูนย์ฯของเรา 
           3. การมาปฏิบัติราชการ เราจะมาทางานก่อนและไม่เกินเวลา 8.30น. 
           4. เมื่อพบกันตอนเช้า เราจะทักทายและสวัสดีกัน 
           5. ในเวลาปฏิบัติราชการ (8.30-12.00และ 13.00-16.30) เราจะใช้เวลาในการปฏิบัติราชการมากกว่าใช้เวลาในเรื่องส่วนตัว 
           6. เราจะให้บริการผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างดี 
           7. เราจะต้องสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สื่อสารได้ 
           8. เราจะแต่งกายให้ถูกต้องตามวันที่ศูนย์ฯ เราได้กาหนด 
           9. เราจะรักษาศีลห้า 
          10. เราจะร่วมออกกาลังกายอย่างน้อย 3วัน/สัปดาห์และมีกีฬาประจาตัวอย่างน้อย 1ชนิด 
          11. เราจะร่วมประชุมทุกครั้งที่ศูนย์ฯของเราจัดประชุม เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่ทุก 2เดือน 
          12.ถ้าเราเห็นว่าศูนย์อนามัยที่ 6ควรปรับปรุงในเรื่องอะไร เราจะช่วยกันแสดงความคิดเห็น


     ค่านิยม  :
          HEALTH
=> MOPH
            H = Health เราจะเป็นต้นแบบสุขภาพ
            E = Ethic เราทำงานตามแบบอย่างผู้มีจริยธรรม
            A = Achievement เราปฏิบัติงานด้วยความมุ่งหมายที่ผลสัมฤทธิ์
            L = Learning เรามีการเรียนรู้เพื่อเติบโตไปพร้อมกัน
            T = Trust เรามีความเคารพและเชื่อมั่นในกันและกัน
            H = Harmony พวกเราทุกคนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข