ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ GREEN & CLEAN Hospital

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุม - อบรม อนามัยสิ่งแวดล้อม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังและการประเมินปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) วันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง และการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก “เศรษฐกิจยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม” 15-18 พ.ค.61
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวังและการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ครั้งที่ 1 จังหวัดสระแก้ว 26-27 ธ.ค.61
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวังและการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ครั้งที่ 1 จังหวัดตราด 18-19 ม.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง และการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ครั้งที่ 2) จังหวัดชลบุรี 3-4 เม.ย.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง และการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ครั้งที่ 3) จังหวัดระยอง 28-29 มี.ค.61
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เฝ้าระวัง และการบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ครั้งที่ 1) จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 13-14 มี.ค.61
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 และชุมชนเข้มแข้งเพื่อรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) 20-21 ธ.ค.60
อ่านทั้งหมด     
* สรุปผลการประเมิน EHA 2560 final (ส่งกรมอนามัย)
ผลการดำเนินงาน
สุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ ปี 2553
สุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ ปี 2552
ส้วมสาธารณะผ่าน HAS ประเภท โรงเรียน, วัด, สถานีอนามัย
ส้วมสาธารณะผ่าน HAS ประเภท สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง
GREEN & CLEAN Hospital
     
GREEN & CLEAN Hospital
แบบบันทึกเพื่อประเมินตนเองในการดำเนินงานร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
การรจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คู่มือลดโรคร้อน
มาตรการประหยัดพลังงานของศูนย์อนามัยที่ ๓
     
เอกสารการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน GREEN & CLEAN
เฉลยแบบฝึกหัดคาร์บอน
แบบฝึกหัดคาร์บอน เรียงความยากง่าย
บรรยายโลกร้อน ระยอง
การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์
การคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้น 1
     
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
มูลฝอยติดเชื้อ 26 ธ.ค.57
ห้องส้วมลอยน้ำ
คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง การควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
คู่มือประชาชน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับกรณีฉุกเฉินและภัยภิบัติ
แบบสำรวจและรายงานการดำเนินงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีอุทกภัย
การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยในจุดอพยพ
การจัดการน้ำเสียหลังน้ำท่วม
คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง น้ำบริโภค
คำแนะนำด้านสุขาภิบาล เรื่อง ขยะมูลฝอย
คำแนะนำในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อในภาวะน้ำท่วม
แนวทางปฏิบัติโรคที่มากับน้ำท่วม การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการดูแลปัญหาสุขภาพจิต ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด
การบริหารจัดการชุมชนหลังจากน้ำท่วมด้วมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการส้วมหลังน้ำท่วม
ส้วมเฉพาะกิจ
     

 
 
 
 
ติดต่อศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-148165-8 แฟกส์ 038-148169
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข